mr.tjong@gmail.com Geheimhouding en privacy. Een advocaat heeft een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht betekent, dat een advocaat niet - ook niet als getuige  in een procedure - kan worden verplicht tot het geven van informatie, waarover  hij beroepshalve beschikt. Het is voor een goede behandeling van uw zaak nodig,  dat alle medewerkers van het kantoor kennis kunnen nemen van de inhoud van uw dossier. Het kantoor kan stagiaires aannemen, die toegang hebben tot uw dossier.  Het is mogelijk dat de interne procedures van het kantoor worden doorgelicht  (bijvoorbeeld in het kader van de kwaliteitsbewaking) door een auditor. Een auditor kan steekproefsgewijs dossiers inzien.  De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat gelden ook  voor alle medewerkers van het kantoor en voor de auditor. Indien er met u geen andere afspraken zijn gemaakt, stemt u in met inzage van uw dossier  door bovengenoemde personen. Uw gegevens worden in een geautomatiseerd bestand, voor intern gebruik, opgenomen. U heeft recht op inzage en kunt verbetering van foutieve vermeldingen verlangen. Er dient altijd een afschrift van uw legitimatiebewijs te worden gemaakt.