Honorarium. Kosten. Bij adviezen en procedures wordt in principe een uurtarief gehanteerd.  Dit tarief varieert van € 200,-- tot  € 350,-- per uur. Het financiële belang van de zaak, de spoedeisendheid en de specialistische  kennis kunnen aanleiding zijn het tarief bij te stellen.  De vermelde tarieven zijn gebaseerd op een belang tot € 50.000,=.  Ook uw eigen financiële positie is van belang.  Een lager of hoger tarief wordt vooraf afgesproken.  Een gereduceerd tarief geldt alleen voorzover de kosten niet verhaalbaar  zijn op een derde. Het recht wordt voorbehouden de werkzaamheden  op te schorten bij een ontoereikend voorschot. Voor het eerste consult bestaat een bijzonder tarief inclusief BTW.    Een gesprek van maximaal 30 minuten kost  €   75,--. Een gesprek van maximaal 60 minuten kost  € 150,--. Voor zover de kosten van rechtsbijstand door een ander betaald worden  - in de vorm van een vergoeding of proceskostenveroordeling - gelden de  tarieven uit deze tarievenlijst. Indien u de kosten zelf moet betalen, geldt het met u afgesproken tarief. N.B. Een proceskostenveroordeling dekt de werkelijke kosten niet. Naast het afgesproken tarief zullen griffierecht, uittreksels, reiskosten,  kleine kantoorkosten (6%) en kosten die gepaard gaan met inschakeling van  derden aan u worden doorberekend. Informatie omtrent gefinancierde rechtsbijstand is op de website van  de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org te vinden. Indien voor u gefinancierde rechtsbijstand wordt aangevraagd,          dient zowel voor de aanvraag als voor de afwikkeling privé informatie, te worden verstrekt aan de Raad voor Rechtsbijstand.  Door de RvR wordt bij diverse instanties informatie over u ingewonnen mr.tjong@gmail.com