mr.tjong@gmail.com Beperking aansprakelijkheid en verzekering. Over de mate van aansprakelijkheid en verzekering kunnen nadere afspraken gemaakt worden. Een extraverzekering is mogelijk. Indien geen afspraak over de mate van aansprakelijkheid is gemaakt, geldt een beperking tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald.  Dit bedrag is maximaal € 500.000,-- per aanspraak met een maximum van € 1.000.000,-- per jaar. Als dit maximum verzekerd bedrag van € 1.000.000,--  per jaar wordt overschreden, zal naar rato van dit verzekerd bedrag worden  uitgekeerd, waarbij het maximum verzekerd bedrag van € 500.000,-- tevens  de limiet is voor het bedrag, dat bij die verdeling meetelt. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor vorderingen, die niet binnen  365 dagen worden ingediend, nadat de behandeling van de zaak is beëindigd,  tenzij die vordering onder de dekking van de verzekering valt.